Play Video

โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเจ้าภาพ    จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย”
ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ
“Revolution of educational communications and technology:
Transformation to smart society”

Workshop List

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม Workshop

ในงานประชุมวิชาการ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 35

0
วิทยากร
ผู้บรรยาย
0
สถาบัน
ที่เข้าร่วมงาน
0
ผู้เข้าร่วมประชุม
0
การจัดงานครั้งที่

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสมาคม ThaiAECT

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเป็นสมาชิกสมาคม ThaiAECT

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

 • ส่วนลดสำหรับหลักสูตรอบรม สัมมนา ของสมาคม
 • ได้สิทธิ์ ฟรี! ในการเข้าร่วมกิจกรรม การโหลดเอกสารและการเข้าร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
 • รับข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับเข็มกลัดสมาชิกสมาคม (เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น)
THAI AECT Logo W

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เป็นกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา งานด้านสื่อการเรียนการสอน งานด้านสื่อสารมวลชน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตารางกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
“โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
จัดขึ้นภายในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565

ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

09:30 - 12.30
การสร้าง Digital Classroom ด้วย Line App Workshop รับจำนวน 40 คน
09:30 - 12.30
สนุกกับการเรียนด้วย Board Game for Learning Workshop รับจำนวน 40 คน
09:30 - 12.30
สร้างผู้เรียนให้เป็น Innovative Learners ผ่าน Coding Workshop รับจำนวน 40 คน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเจ้าภาพ    จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย”
ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ
“Revolution of educational communications and technology:
Transformation to smart society”

Read More
09:30 - 12.30
นิทรรศการทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาจากสถาบันและหน่วยงานเอกชน
13.30 - 16.30
นวัตกรรมจักรวาลนฤมิตร โดย สมาคม Metaverse Workshop รับจำนวน 40 คน
Read More
13.30 - 16.30
สร้างการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อด้วย Flipped Classroom Workshop รับจำนวน 40 คน
13.30 - 16.30
สร้าง Online Academy ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ด้วย New Platform Workshop รับจำนวน 40 คน
13.30 - 16.30
นิทรรศการทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาจากสถาบันและหน่วยงานเอกชน

เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

08.30 – 09.00
ลงทะเบียน คณะศึกษาศาสตร์
09.00 - 10.00
พิธีเปิดการประชุมวิชาการและมอบรางวัลเกียรติยศสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

กิจกรรมในพิธีเปิด

 • ศ.ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับ และกล่าวแสดงความร่วมมือทางวิชาการ
 • ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน
 • รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน

ผู้แทนสถาบันทั้ง 28 สถาบันร่วมถ่ายภาพ

10.00 - 10.30
การบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีกับการสร้างกำลังคนแห่งอนาคต โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว.
10.30 - 11.00
การบรรยาย เรื่อง AI In Marketing and Education โดย คุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
11.00 - 11.30
การบรรยาย เรื่อง บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ชาญฉลาด ศ.ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
11.30 - 12.00
การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรในยุคดิจิทัล โดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
12.00 - 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30
นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) Exhibition on Educational Innovation
14.30 - 15.00
นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) Exhibition on Educational Innovation
15.00 - 16.30
การแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาและผลงานของสถาบันที่เข้าร่วม
15.00 - 16.30
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  นายกสมาคมฯ
 • รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
  รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
  กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ
17.30 - 19.30
กิจกรรม "Edtech Night" พาเสี่ยวเที่ยวลอยกระทง
19.30
กิจกรรม "Edtech Night" พาเสี่ยวเที่ยวลอยกระทง

อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

08.30 - 09.00
ลงทะเบียน คณะศึกษาศาสตร์
09.00 - 10.30
InnoTalk จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายกรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
Read More
10.30 - 12.30
Edtech Creative Network เวทีสำหรับสร้างทีมนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
12.30 - 13.30
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30
พิธีปิด

งานประชุมเชิงวิชาการ
โสตฯ - เทคโนสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภารกิจด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกระดับและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน

Participant

1500 บาท
 • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ
 • อาหารเย็น พร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ
 • อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 5 มื้อ
 • เสื้อ 1 ตัว

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร

Presenter Participant

2700 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการนำเสนองานวิจัย
 • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ
 • อาหารเย็น พร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ
 • อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 5 มื้อ
 • เสื้อ 1 ตัว

ผู้นำเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตร ผลงานวิจัยที่อยู่มีคุณภาพสูง จะได้รับพิจารณาเผยแพร่ในวารสารสมาคม

ลงทะเบียนและชำระเงิน

ขยายระยะเวลา
 • ถึง 25 ตุลาคม 2565
 • จากเดิม 10 ตุลาคม

Participant

1500 บาท

อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ

อาหารเย็น พร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้

อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 5 มื้อ

เสื้อ 1 ตัว

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร

ลงทะเบียนและชำระเงิน

10 ตุลาคม 2565
 • จะได้รับเสื้อในวันที่

Event Hosts

การประชุมวิชาการระดับชาติ
โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Revolution of Educational Communications and Technology: 
Transformation to Smart Society

Thai AECT – สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย
Metaverse Association of Thailand – สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ITALS – Graduate School of Educational Technology

Education Partners

การประชุมวิชาการระดับชาติ
โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

01 Chulalongkorn_University_Official_Logo
08 Naresuan_University_Logo
15 Newchandralogo
22 SSNDRU
02 Silpakorn_University_Emblem
09 buu_eng_transparent_grey_gold
16 ChiangRaiRU
23 SymbolSRRU
03 Logo_ku_th
10 ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 NakornPathom RU
24 LogoUBRU
04 Seal_of_King_Mongkut's_University_of_Technology_Thonburi
11 Emblem_of_Ramkhamhaeng_University
18 Logo_nstru
25 Nrru
05 Seal_of_KMUTNB
12 Srinakharinwirot_University_Logo
19 Logo_nsru
26 Nrru
06 Seal_of_King_Mongkut's_Institute_of_Technology_Ladkrabang
13 Prince_of_Songkla_University_logo
20 LOGO-bru
27 logouruWfooter
07 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
14 stou
21 Ratchanakarindtra
28 Emblem_of_Rajabhat_Yala

แผนที่

ขอบคุณทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ
โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

@2022 ncect2022. All Rights Reserved